Chinees Leren
Background image

Leesmateriaal - Wat doet mijn familie?

Tekst in karakters

我是 Bas。我今年二十八岁。我现在没有工作。我爸爸今年五十八岁。他是农夫。他每天都在农场工作。我妈妈今年五十二岁。她是厨师。她很会做饭。我姐姐今年三十岁。她是老师。她很会教书。我弟弟今年二十一岁。他是学生。他在天堡大学念书。

Tekst in Pinyin

Wǒ shì Bas. Wǒ jīnnián èrshíbā suì. Wǒ xiànzài méiyǒu gōngzuò. Wǒ bàba jīnnián wǔshíbā suì. Tā shìnónggū. Tā měitiān dōu zài nóngchǎng gōngzuò. Wǒ māma jīnnián wǔshíèr suì. Tā shì chúshī. Tā hěn huì zuòfàn. Wǒ jiějie jīnnián sānshí suì. Tā shì lǎoshī. Tā hěn huì jiāoshū. Wǒ dìdì jīnnián èrshíyī suì. Tā shì xuésheng. Tā zài Tiānbǎo Dàxué niànshū.

Vertaling

Ik ben Bas. Ik ben 28 jaar oud. Ik heb nu geen werk. Mijn vader is 58 jaar oud. Hij is een boer. Hij werkt elke dag op de boerderij. Mijn moeder is 52 jaar oud. Zij is een chefkok. Zij kan goed koken. Mijn zus is 30 jaar oud. Zij is een docent. Zij kan goed lesgeven. Mijn broertje is 21 jaar oud. Hij is een student. Hij studeert aan de Universiteit van Tilburg.

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst

Getallen 31-40

Getallen 41-50

Getallen 51-60

Begrijpend lezen

Beantwoord deze vragen in het Chinees in Pinyin.

    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • Bas 今年多大? Bas jīnnián duō dà? --> Tā jīnnián èrshíbā suì.
 • Bas 的爸爸今年多大? Bas de bàba jīnnián duō dà? --> Tā jīnnián wǔshíbā suì.
 • Bas 的爸爸做什么工作? Bas de bàba zuò shénme gōngzuò? --> Tā shì nóngfū.
 • Bas 的妈妈是不是老师? Bas de māma shì bu shì lǎoshī?--> Bú shì. Tā shì chúshī.
 • Bas 的姐姐做什么工作? Bas de jiějie zuò shénme gōngzuò?--> Tā shì lǎoshī.
 • Bas 的弟弟是不是学生? Bas de dìdi shì bu shì xuésheng?--> Shì.
</div>