Chinees Leren
Background image
Chùa Xuân Không, Tainan, Taiwan

Tekst 1 - Nieuwjaarsdag

Tekst in karakters

中国人自己的历法叫做阴历。西方人的历法叫做阳历。中国人的阴历和西方人的阳历不一样。中国人的习俗都是看阴历,不是看阳历。今年一月二十六号是中国新年。中国新年就是阴历第一个月的第一天。阴历每个月的第一天又叫做初一。初一的时候,大部份的人会去庙里拜拜,祈求新的一年平平安安。 拜年也是新年重要的活动。中国人会去别人家里拜年,对主人说"恭喜"。主人会给客人甜食。吃甜食的时候,客人应该说一些吉祥话。 新年的时候,中国人有很多禁忌。比如说,你不可以打扫家里,因为中国人希望财富要留在家里*。 中国新年很有意思,尤其是这些习俗。

Tekst in Pinyin

Zhōngguó rén zìjǐ de lìfǎ jiàozuò yīnlì. Xīfāng rén de lìfǎ jiàozuò yánglì. Zhōngguó rén de yīnlì hé xīfāng rén de yánglì bù yíyàng. Zhōngguó rén de xísú dōu shì kàn yīnlì, búshì kàn yánglì. Jīnnián yīyuè èrshíliù hào shì Zhōngguó xīnnián. Zhōngguó xīnnián jiù shì yīnlì dì-yī ge yuè de dì-yī tiān. Yīnlì měi gè yuè de dì-yī tiān yòu jiàozuò chūyī. Chūyī de shíhou, dàbùfen de rén huì qù miào lǐ bàibài, qíqiú xīn de yì nián píng píng ān ān.

Bàinián yě shì xīnnián zhòngyào de huódòng. Zhōngguó rén huì qù biérén jiā lǐ bàinián, duì zhǔrén shuō “gōngxǐ”. Zhǔrén huì gěi kèrén tiánshí. Chī tiánshí de shíhou, kèrén yīnggāi shuō yìxiē jíxiáng huà.

Xīnnián de shíhou, Zhōngguó rén yǒu hěn duō jìnjì. Bǐrú shuō, nǐ bù kěyǐ dǎsǎo jiālǐ, yīnwèi Zhōngguó rén xīwàng cáifù yà liú zài jiā lǐ*. Zhōngguó Xīnnián hěn yǒu yìsi, yóuqí shì zhè xiē xísú.

Vertaling

Chinezen hebben een eigen kalendersysteem, genaamd 'Yīn Kalender'. Het kalendersysteem van westerlingen heet 'Yáng Kalender'. De Yīn Kalender van Chinezen is anders dan de Yáng Kalender van westerlingen. Chinezen baseren hun tradities op de Yīn Kalender in plaats van de Yáng Kalender. 26 januari van dit jaar is de Chinese Nieuwjaarsdag. Dit is de eerste dag van de eerste maand van de Yīn Kalender. De eerste dag van een Yīn Kalender maand heet ook wel 'chūyī'. Op Nieuwjaarsdag gaan de meeste mensen naar een tempel om te bidden voor een vredig jaar.

Het overbrengen van nieuwjaarsgroeten is ook een belangrijke activiteit op Nieuwjaarsdag. Chinezen gaan dan bij andere mensen op bezoek om ze te begroeten. Ze zeggen dan “gōngxǐ” en krijgen snoepjes. Terwijl ze de snoepjes eten, moeten de bezoekers gelukwensen uitspreken.

Op Nieuwjaarsdag kennen Chinezen veel taboes. Je mag bijvoorbeeld niet schoonmaken, omdat Chinezen willen dat hun welvaart niet wegspoelt*.

Het Chinese Nieuwjaar is heel interessant, vooral deze tradities.

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst