Taal in de klas (Niveau A2)

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 15.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_validate.inc on line 87.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate_taxonomy_term::options_submit() should be compatible with views_plugin_argument_validate::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 165.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • 谁有问题? Shéi yǒu wèntí? Wie heeft vragen?   
 • 我能不能问您一个问题? Wǒ néng bu néng wèn nín yí ge wèntí? Mag ik een vraag stellen?  
 • 我现在能不能说英语? Wǒ néng bu néng shuō Yīngyǔ? Mag ik nu in het Engels praten?   
 • 这个生词是什么意思? Zhè ge shēngcí shì shénme yìsi? Wat betekent dit nieuwe woord?   
 • 这个句子是什么意思? Zhè ge jùzi shì shénme yìsi? Wat betekent deze zin?   
 • 这个汉语怎么说? Zhè ge Hànyǔ zěnme shuō? Hoe zeg je dit in het Chinees?   
 • 这个汉字怎么写? Zhè ge Hànzì zěnme xiě? Hoe schrijf je dit karakter in het Chinees?   
 • 这个句子怎么翻译? Zhè ge jùzi zěnme fānyì? Hoe vertaal je deze zin?   
 • 你懂不懂这个句型? Nǐ dǒng bu dǒng zhè ge jùxíng? Begrijp je deze zinspatroon?   
 • 你认识不认识这个字? Nǐ rènshi bu rènshi zhè ge zì? Ken je dit karakter?   
 • 你知道不知道这个字的意思? Nǐ zhīdao bu zhīdao zhè ge zì de yìsi? Ken je de betekenis van dit karakter?   
 • 跟我念。 Gēn wǒ niàn. Zeg mij na.   
 • 跟我说汉语。 Gēn wǒ shuō Hànyǔ. Praat met mij in het Chinees.   
 • 跟我写汉字。 Gēn wǒ xiě Hànzì. Schrijf karakters op met mij.   
 • 该你了。 Gāi nǐ le. Het is jouw beurt.   
 • 该你念课文了。 Gāi nǐ niàn kèwén le. Het is jouw beurt om de tekst voor te lezen.   
 • 该你念生词了。 Gāi nǐ niàn shēngcí le. Het is jouw beurt om de nieuwe woorden voor te lezen.   
 • 该你写(汉字了。) Gāi nǐ xiě (Hànzì) le. Het is jouw beurt om karakters op te schrijven.   
 • 该你做练习了。 Gāi nǐ zuò liànxí le. Het is jouw beurt om oefeningen te maken.   
 • 你们看一看这张照片。 Nǐmen kàn (yí) kàn zhè zhāng zhàopiàn. Kijken jullie eens naar deze foto.   
 • 你们看一下这张照片。 Nǐmen kàn yíxià zhè zhāng zhàopiàn. Kijken jullie eens naar deze foto.   
 • 你们听一听课文。 Nǐmen tīng (yì) tīng kèwén. Luisteren jullie eens naar de tekst.   
 • 你们听一下课文。 Nǐmen tīng yíxià kèwén. Luisteren jullie eens naar de tekst.   
 • 你们念一念生词。 Nǐmen niàn (yí) niàn shēngcí. Lezen jullie de nieuwe woorden eens voor.   
 • 你们念一下生词。 Nǐmen niàn yíxià shēngcí. Lezen jullie de nieuwe woorden eens voor.   
 • 你们写一写汉字。 Nǐmen xiě (yì) xiě Hànzì. Schrijven jullie de karakters eens op.   
 • 你们写一下汉字。 Nǐmen xiě yíxià Hànzì. Schrijven jullie de karakters eens op.   
 • 你们读一读语法。 Nǐmen dú (yì) dú yǔfǎ. Lezen jullie de grammatica eens.   
 • 你们读一下语法。 Nǐmen dú yíxià yǔfǎ. Lezen jullie de grammatica eens.   
 • 我们复习复习第十课。 Wǒmen fùxí fàxí dì-shí kè. Laten we les 10 eens herhalen.   
 • 我们复习一下第十课。 Wǒmen fùxí yíxià dì-shí kè. Laten we les 10 eens herhalen.   
 • 我们练习练习语法。 Wǒmen liànxí liànxí yǔfǎ. Laten we de grammatica eens oefenen.   
 • 我们练习一下语法。 Wǒmen liànxí yíxià yǔfǎ. Laten we de grammatica eens oefenen.   
 • 你翻译翻译这个句子。 Nǐ fānyì fānyì zhè ge jùzi. Vertaal deze zin eens.   
 • 你翻译一下这个句子。 Nǐ fānyì yíxià zhè ge jùzi. Vertaal deze zin eens.   
 • 我们什么时候有考试? Wǒmen shénme shíhou yǒu kǎoshì? Wanneer hebben we een toets?   
 • 你口语考得怎么样? Nǐ kǒuyǔ kǎo de zěnmeyàng? Hoe ging je spreektoets?   
 • 我口语考得很好。 Wǒ kǒuyǔ kǎo de hěn hǎo. Ik heb het goed gedaan.   
 • 你听力考得怎么样? Nǐ tīnglì kǎo de zěnmeyàng? Hoe ging je luistertoets?   
 • 我听力考得很差。 Wǒ tīnglì kǎo de hěn chà. Ik heb het slecht gedaan.   
 • 你翻译考得怎么样? Nǐ fānyì kǎo de zěnmeyàng? Hoe ging je vertaaltoets?   
 • 我翻译考得还可以。 Wǒ fānyì kǎo de hái kěyǐ. 't Gaat, 't gaat.   
 • 你语法考得怎么样? Nǐ yǔfǎ kǎo de zěnmeyàng? Hoe ging je grammaticatoets?   
 • 我语法考得好极了。 Wǒ yǔfǎ kǎo de hǎo jí le. Ik heb het geweldig gedaan.   
 • 你生词考得怎么样? Nǐ shēngcí kǎo de zěnmeyàng? Hoe ging je toets van de nieuwe woorden?   
 • 我生词考得不错。 Wǒ shēngcí kǎo de búcuò. Niet slecht.   
 • 我告诉你怎么填。 Wǒ gàosu nǐ zěnme tián. Ik vertel je hoe je het moet invullen.   
 • 在这儿填你的名字。 Zài zhèr tián nǐ de míngzì. Vul hier je naam in.   

Copyright © 2008-2013 Ya-Ping Hsiao