Les 13 - Winkelen

Conversatie 1 - T-shirt met een Chinees karakter

Tekst in karakters   

 • Thijs: 你写的这个字很好看,这个字是什么?
 • 王小玉: 我写的这个字是"爱"。
 • Thijs: 我喜欢这个汉字。
 • 王小玉: 喜欢"爱"这个字的外国人很多。很多外国人喜欢穿有"爱"字的 T
 • Thijs: 我也想买这种T 恤。你知道谁在卖吗?
 • 王小玉: 我朋友是卖衣服的。我问他一下。
 • Thijs: 他卖的衣服好看吗?
 • 王小玉: 他卖的衣服很好看,因为他卖的衣服上都有中国字。
 • Thijs: 那么麻烦你帮我问一下!
 • 王小玉: 没问题!
 • Thijs: 先谢谢你。

Tekst in Pinyin

 • Thijs: Nǐ xiě de zhè ge zì hěn hǎokàn, zhè ge zì shì shénme?
 • Wáng Xiǎoyù: Wǒ xiě de zhè ge zì shì "ài".
 • Thijs: Wǒ xǐhuan zhè ge zì.
 • Wáng Xiǎoyù: Xǐhuan "ài" zhè ge zì de wàiguó rén hěn duō. Hěn duō wàiguó rén xǐhuan chuān yǒu "ài" zì de T-xù.
 • Thijs: Wǒ yě xiǎng mǎi zhè zhǒng T-xù. Nǐ zhīdao shéi zài mài ma?
 • Wáng Xiǎoyù: Wǒ péngyou shì mài yīfu de. Wǒ wèn tā yíxià.
 • Thijs: Tā mài de yīfu hǎokàn ma?
 • Wáng Xiǎoyù: Tā mài de yīfu hěn hǎokàn, yīnwèi tā mài de yīfu shàng dōu yǒu Zhōngguó zì.
 • Thijs: Nàme máfan nǐ bāng wǒ wèn yíxià.
 • Wáng Xiǎoyù: Méi wèntí!
 • Thijs: Xiān xièxie nǐ.

Vertaling

 • Thijs: Het karakter dat je hebt opgeschreven ziet er mooi uit. Wat betekent het?
 • Wáng Xiǎoyù: Het karakter dat ik heb opgeschreven is "liefde".
 • Thijs: Ik vind het een mooi karakter.
 • Wáng Xiǎoyù: Er zijn veel buitenlanders die dit karakter mooi vinden. Veel buitenlanders houden ervan om een T-shirt met het karakter "liefde" te dragen.
 • Thijs: Ik wil ook zo'n T-shirt kopen. Weet je wie zulke T-shirts verkoopt?
 • Wáng Xiǎoyù: Een vriend van mij verkoopt kleding. Ik zal het hem even vragen.
 • Thijs: Is de kleding die hij verkoopt mooi?
 • Wáng Xiǎoyù: De kleding die hij verkoopt is mooi, omdat op alle kleding die hij verkoopt Chinese karakters staan.
 • Thijs: Fijn dat je de moeite neemt om het hem te vragen.
 • Wáng Xiǎoyù: Geen probleem!
 • Thijs: Alvast bedankt.

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst   

 • ài (ww./zn.): houden van; liefde
 • 外国 wàiguó (zn.): buitenland
 • 外国人 wàiguó rén (zn.): buitenlander
 • T T xù (zn.): T-shirt
 • mǎi (ww.): kopen
 • zhǒng (zn./maatwoord): soort
 • shéi (vr. vnw.): wie
 • mài (ww.): verkopen
 • 衣服 yīfu (zn.): kleding
 • wèn (ww.): vragen
 • 中国字 Zhōngguó zì (zn.): Chinese karakters
 • 那么 nàme (zn.): dus
 • 麻烦 máfan (ww.): storen; hulp van anderen vragen
 • bāng (ww.): helpen
 • 没问题 méi wèntí (uitdr.): geen probleem
 • xiān (bw.): eerst
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT1.09 KB

Grammatica

Relatieve bijzinnen met de

"De man die kleding verkoopt." "Het karakter dat ik heb opgeschreven." Deze zinnen bestaan uit drie onderdelen:

 • een antecedent (de man, het karakter)
 • een betrekkelijk voornaamwoord (die, dat)
 • een relatieve bijzin (kleding verkoopt, ik heb opgeschreven)

In het Chinees zijn er geen betrekkelijke voornaamwoorden, maar worden zulke constructies met de gemaakt. Bovendien zijn het antecedent en de relatieve bijzin omgekeerd. Bijvoorbeeld, 卖衣服的人 mài yīfu de rén "de man die kleding verkoopt."

卖衣服 màiyīfu "kleding verkoopt" komt voor rén "de man". Tussen de twee delen wordt de gezet om de bepaling 卖衣服 màiyīfu "kleding verkoopt" en de kern rén "de man" uit elkaar te houden. In dit soort constructies is de verplicht.

Bijvoorbeeld,

 • 我写的这个字是"爱"。 Wǒ xiě de zhè ge zì shì "ài". "Het karakter dat ik heb opgeschreven is "liefde".
 • 他卖的衣服好看吗? Tā mài de yīfu hǎokàn ma? "Is de kleding die hij verkoopt mooi?"
 • 我买的那张桌子很贵。 Wǒ mǎi de nà zhāng zhuōzi hěn guì. "De tafel die ik heb gekocht is duur."

Aanwijzende voornaamwoorden zhè "dit/deze", nà "dat/die" of nǎ "welk(e)"

Als je aanwijzend voornaamwoord zoals zhè "dit/deze" nà "dat/die", of nǎ voor een zelfstandig naamwoord zet, moet je er een maatwoord tussen plaatsen. Dus:
/ + Maatwoord + Zelfstandig Naamwoord

Bijvoorbeeld,

 • 这支笔很便宜。 Zhè zhī bǐ hěn piányi. "Deze pen is goedkoop."
 • 那本书是他的。 Nà běn shū shì tā de. "Dat boek is van hem."
 • 哪个学生姓"张"? Nǎ ge xuésheng xìng "Zhāng"? "Welke student heeft de achternaam "Zhang"?"

Je kunt ook nog een getal in de bovenstaande constructie toevoegen. Dus:
/ + Getal + Maatwoord + Zelfstandig Naamwoord

Bijvoorbeeld,

 • 这一支笔很便宜。 Zhè yì zhī bǐ hěn piányi. "Deze pen is goedkoop."
 • 那两本书是他的。 Nà liǎng běn shū shì tā de. "Die twee boeken zijn van hem."
 • 哪一个学生姓"张"? Nǎ yí ge xuésheng xìng "Zhāng"? "Welke student heeft de achternaam "Zhang"?"

In de praktijk wordt yī vaak weggelaten als het zelfstandig naamwoord enkelvoud is.

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: T-shirt met een Chinees karakter24.25 KB

Conversatie 2 - Afdingen

Tekst in karakters   

Thijs 的手表坏了!他想买一个新的。王小玉跟他一起去光南商场买手表。

 • 王小玉: 那儿是卖手表的。我们去那儿看看!
 • 售货员: 欢迎光临!我们这儿有很多手表。您先看看吧!
 • 王小玉: 我们先自己看看。
 • Thijs: 那个蓝色的表很好看。
 • 王小玉: 你想不想试试?
 • Thijs: 可以吗?
 • 王小玉: 当然可以!先生,我们想试试那个蓝色的表。您可以给我们看一下吗?
 • 售货员: 没问题!您等一下...... 好了,这是您要的手表。
 • Thijs: 很好看!这个多少钱?
 • 售货员: 这个卖一千五百块钱。
 • 王小玉: 这么贵!可以便宜一点儿吗?
 • 售货员: 好!这位先生是外国人。我可以给你们打个九折。九折是一千三百五十块钱。
 • 王小玉: 还是有点儿贵呢!
 • 售货员: 好吧...... 小姐,这个表卖你们一千三百块。我再送你们一个杯子。你们觉得怎么样?
 • 王小玉: 好。我们买了!

Tekst in Pinyin

Thijs de shǒubiǎo huài le! Tā xiǎng mǎi yí ge xīn de. Wáng Xiǎoyù gēn tā yìqǐ qù Guāngnán shāngchǎng mǎi shǒubiǎo.

 • Wáng Xiǎoyù: Nàr shì mài shǒubiǎo de. Wǒmen qù nàr kànkàn!
 • Shòuhuòyuán: Huānyíng guānglín! Wǒmen zhèr yǒu hěn duō shǒubiǎo. Nín xiān kànkàn ba!
 • Wáng Xiǎoyù: Wǒmen xiān zìjǐ kànkàn.
 • Thijs: Nà ge lánse de bǎi hěn hǎokàn.
 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ xiǎng bu xiǎng shìshì?
 • Thijs: Kěyǐ ma?
 • Wáng Xiǎoyù: Dāngrán kěyǐ! Xiānsheng, wǒmen xiǎng shìshì nà ge lánsè de shǒubiǎo. Nín kěyǐ gěi wǒmen kàn yíxià ma?
 • Shòuhuòyuán: Méiwèntí! Nín děng yíxià...... Hǎo le, zhè shì nín yào de shǒubiǎo.
 • Thijs: Hěn hǎokàn! Zhè ge duōshao qián?
 • Shòuhuòyuán: Zhè ge mài yìqiān wǔbǎi kuài qián.
 • Wáng Xiǎoyù: Zhème guì! Kěyǐ piányi yìdǎnr ma?
 • Shòuhuòyuán: Hǎo! Zhè wèi xiānshēng shì wàiguó rén. Wǒ kěyǐ gěi nǐmen dǎ ge jiǔ zhé. Jiǔ zhé shì yìqiān sānbǎi wúshí kuài qián.
 • Wáng Xiǎoyù: Háishì yǒudiǎnr guì ne!
 • Shòuhuòyuán: Hǎo ba...... Xiǎojiě, zhè ge biǎo mài nǐmen yìqiān sānbǎi kuài. Wǒ zài sòng nǐmen yí ge bēi zi. Nǐmen juéde zěnmeyàng?
 • Wáng Xiǎoyù: Hǎo. Wǒmen mǎi le!

Vertaling

Het horloge van Thijs is kapot! Hij wil een nieuwe kopen. Wáng Xiǎoyù en hij gaan samen naar het Guāngnán plaza om een horloge te kopen.

 • Wáng Xiǎoyù: Daar verkopen ze horloges. Laten we daar gaan kijken!
 • Verkoper: Welkom in onze winkel! We hebben veel horloges. Kijkt u eerst maar rond!
 • Wáng Xiǎoyù: Ja, dat doen we.
 • Thijs: Dat blauwe horloge is mooi.
 • Wáng Xiǎoyù: Wil je het proberen?
 • Thijs: Mag dat?
 • Wáng Xiǎoyù: Natuurlijk! Meneer, we willen dat blauwe horloge proberen. Kunt u het ons laten zien?
 • Verkoper: Geen probleem! Een momentje... Okee, alstublieft!
 • Thijs: Mooi! Hoeveel kost hij?
 • Verkoper: Deze kost NT1500.
 • Wáng Xiǎoyù: Zo duur! Kan het ook goedkoper?
 • Verkoper: Okee. Deze meneer is een buitenlander, dus kan ik hem korting geven. Met 10% korting wordt het NT1350.
 • Wáng Xiǎoyù: Het is eigenlijk nog steeds een beetje te duur!
 • Verkoper: Okee, okee... Mevrouw, ik zal u dit horloge voor NT1300 verkopen, en dan geef ik jullie er nog een beker bij. Wat denken jullie daarvan?
 • Wáng Xiǎoyù: Goed. We nemen hem!

Nieuwe woorden

Woorden in de conversatie   

 • 手表 shǒubiǎo: (zn.) horloge
 • huài: (bn.) gebroken
 • mǎi: (ww.) kopen
 • xīn: (bn.) nieuw
 • 商场 shāngchǎng: (zn) plaza
 • 欢迎 huānyíng: (ww.) verwelkomen
 • 光临 guānglín: (ww.) aanwezig zijn
 • 欢迎光临 huānyíng guānglín: (uitdr.) welkom
 • xiān: (bn.) eerst
 • 自己 zìjǐ: (aanw.vnw.) zelf
 • 蓝色 lánsè: (zn.) blauw
 • shì: (ww.) proberen
 • gěi: (ww.) geven
 • děng: (ww.) wachten
 • mài: (ww.) verkopen
 • qiān: (zn.) duizend
 • bǎi: (zn.) honderd
 • kuài: (zn.) dollar
 • qián: (zn.) geld
 • guì: (bn.) duur
 • 外国 wàiguó: (zn.) buitenland
 • 外国人 wàiguó rén: (zn.) buitenlander
 • 打折 dǎzhé: (ww.) korting geven
 • 还是 háishì: (bw.) nog steeds
 • 有点儿 yǒudiǎnr: (bw.) een beetje
 • sòng: (ww.) geven
 • 杯子 bēizi: (zn.) beker
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT2.08 KB

Grammatica

有点儿 yǒudiǎnr "een beetje"

Een bijvoeglijk naamwoord na 有点儿 yǒudiǎnr heeft meestal een onaangename betekenis. Bijvoorbeeld, guì "duur", lěng "koud", rè "warm".
De constructie is:
有点儿 + Bijvoeglijk naamwoord

Bijvoorbeeld,

 • 这个手表有点儿贵。 Zhè ge shǒubiǎo yǒudiǎnr guì. "Dit horloge is een beetje duur."
 • 今天天气有点儿冷。 Jīntiān tiānqì yǒudiǎnr lěng. "Het is een beetje koud vandaag."
 • 台湾天气有点儿热。 Táiwān tiānqì yǒudiǎnr rè. "Het is een beetje warm in Taiwan."

一点儿 yìdiǎnr "een beetje"

Zinnen die het bijwoord 一点儿 yìdiǎnr gebruiken geven een vergelijking aan. 一点儿 yìdiǎnr betekent, net als 有点儿 yǒudiǎnr, "een beetje", maar het verschil is, dat 一点儿 yìdiǎnr niet voor een bijvoeglijk naamwoord staat, maar voor een zelfstandig naamwoord. In deze situatie is 一点儿 yìdiǎnr zelf een bijvoeglijk naamwoord dat de hoeveelheid van het zelfstandige naamwoord bepaalt. Dus:
一点儿 + Zelfstandig naamwoord
Bijvoorbeeld,

 • 我有一点儿钱。 Wǒ yǒu yìdiǎnr qián. "Ik heb een beetje geld."
 • 杯子里有一点儿茶。 Bēizi lǐ yǒu yìdiǎnr chá. "Er zit een beetje thee in de beker."
 • 他想吃一点儿米饭。 Tā xiǎng chī yìdiǎnr mǐfàn. "Hij wil een beetje rijst eten."

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: Afdingen30.82 KB

Tekst 1 - Op de nachtmarkt

Tekst in karakters   

每个星期三晚上,我和王小玉都会去逛夜市。王小玉住在台南市,台南市有一个很有名的夜市,叫花园夜市。花园夜市里有很多卖东西的小贩。

前面有一个卖炒饭的,他卖的炒饭又香又好吃。因为我和王小玉常常跟他买炒饭,所以我们都认识他,也知道他叫大华。

卖炒饭的旁边有一个卖衣服的,那个卖衣服的就是王小玉的朋友,他叫小李。小李卖有中国字的 T 恤。很多人在跟小李买衣服。他今天晚上的生意真好!

Tekst in Pinyin

Měi ge xīngqīsān wǎnshang, wǒ hé Wáng Xiǎoyù dōu huì qù guàng yèshì. Wáng Xiǎoyù zhù zài Táinán shì, Táinán shì yǒu yí ge hěn yǒumíng de yèshì, jiào Huāyuán Yèshì. Huāyuán Yèshì lǐ yǒu hěn duō mài dōngxi de xiǎofàn.

Qiánmiàn yǒu yí ge mài chǎofàn de, tā mài de chǎofàn yòu xiāng yòu hǎochī. Yīnwèi wǒ hé Wáng Xiǎoyù chángcháng gēn tā mǎi chǎofàn, suòyǐ wǒmen dōu rènshi tā, yě zhīdao tā jiào Dàhuá.

Mài chǎofàn de pángbian yǒu yí ge mài yīfu de, nà ge mài yīfu de jiù shì Wáng Xiǎoyù de péngyou, tā jiào Xiǎo Lǐ. Xiǎo Lǐ mài yǒu Zhōngguó zì de T xù. Hěn duō rén zài gēn Xiǎo Lǐ mǎi yīfu. Tā jīntiān wǎnshang de shēngyì zhēn hǎo!

Vertaling

Elke woensdagavond gaan ik en Wáng Xiǎoyù naar de nachtmarkt. Wáng Xiǎoyù woont in de stad Tainan. Er is een beroemde nachtmarkt in Tainan: de Tuinnachtmarkt. Er zijn veel marktkoopmannen op de Tuinnachtmarkt.

Verderop is er een nasiverkoper. De nasi die hij verkoopt ruikt lekker en smaakt heerlijk. We kennen hem en weten dat hij Dàhuá heet, omdat we heel vaak nasi van hem kopen.

Naast de nasiverkoper is er een kledingverkoper. Die kledingverkoper is een vriend van Wáng Xiǎoyù en hij heet Xiǎo Lǐ. Xiǎo Lǐ verkoopt T-shirts met Chinese karakters. Veel mensen zijn kleding van hem aan het kopen. Hij doet vanavond goede zaken!

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst   

 • guàng (ww.): rondslenteren
 • 夜市 yèshì (zn.): nachtmarkt
 • 有名 yǒumíng (bn.): bekend
 • 花园 huāyuán (zn.): tuin
 • lǐ (vz.): in; binnen
 • 小贩 xiǎofàn (zn.): marktkoopman
 • 前面 qiánmiàn (bw.): verderop; (zn.): de voorkant
 • 炒饭 chǎofàn (zn.): nasi
 • xiāng (bn.): lekker ruiken
 • 好吃 hǎochī (bn.): lekker smaken
 • 旁边 pángbiān (vz.): naast; (zn.): de zijkant
 • 生意 shēngyì (zn.): zaken
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT840 bytes

Grammatica

Onbepaald persoonlijk voornaamwoord en demonstratief měi "elk"

In conversatie 1 van deze les hebben we geleerd dat aanwijzende voornaamwoorden zhè "dit" en nà "nà" moeten worden gecombineerd met een maatwoord wanneer ze voor een zelfstandig naamwoord staan. Dat geldt ook voor měi "elk". Dus:
+ Maatwoord + Zelfstandig naamwoord
Bijvoorbeeld,

 • 每个人 měi ge rén: iedereen
 • 每个星期 měi ge xīngqī: elke week
 • 每本书 měi běn shū: elk boek
 • 每支笔 měi zhī bǐ: elke pen

Maar let op: als měi voor een zelfstandig naamwoord staat dat zelf ook een maatwoord is, zet je er juist geen maatwoord tussen. Bijvoorbeeld, tiān "dag" is zowel een maatwoord als zelfstandig maatwoord. De vertaling van "elke dag" is dus 每天 měi tiān, zonder extra maatwoord.

In een positieve zin wordt měi gecombineerd met dōu "alle" om te benadrukken dat iets voor alles geldt. Bestudeer als voorbeeld de zin 每个星期三晚上,我和王小玉都会去逛夜市。 Měi ge xīngqīsān wǎnshang, wǒ hé Wáng Xiǎoyù dōu huì qù guàng yèshì. "Elke woensdagavond gaan ik en Wáng Xiǎoyù naar de nachtmarkt." Merk op, dat dōu in zulke zinnen niet in het Nederlands wordt vertaald. Meer voorbeelden:

 • 每个人都喜欢他。 Měi ge rén dōu xǐhuan tā. "Iedereen vindt hem leuk."
 • 我每个星期都有汉语课。 Wǒ měi ge xīngqī dōu yǒu Hànyǔ kè. "Ik heb elke week Chinese les."

Woordvolgorde van plaatswoorden

Om naar een plaats te verwijzen is er een referentiepunt nodig. Bijvoorbeeld, "de tafel" is een referentiepunt in de zin "Er staat een tv naast de tafel." In het Chinees staat het referentiepunt voor het voorzetsel, in tegenstelling tot het Nederlands. Dus:
Referentiepunt + Voorzetsel

Bijvoorbeeld,

 • 卖炒饭的旁边 mài chǎofàn de pángbiān "Naast de nasi-verkoper"
 • 桌子旁边 zhuōzi pángbiān "Naast de tafel"
 • 语言中心前面 Yǔyán zhōngxīn qiánmiàn "Voor het talencentrum"

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: Op de nachtmarkt23.46 KB