Les 10 - In Beijing

Tekst 1 - De Olympische Spelen

foto: van M. E. Nuiten

Tekst in karakters   

二〇〇八年的奥运会在北京举办。很多外国人今年夏天要去北京参加奥运会的活动。奥运会的开幕式时间是二〇〇八年八月八日晚上八点,地点在国家体育场。国家体育场也叫"鸟巢"。北京奥运会的中文口号是"同一个世界,同一个梦想"。英文口号是"One World, One Dream"。

Tekst in Pinyin

Èr líng líng bā nián de Àoyùnhuì zài Běijīng jǔbàn. Hěn duō wàiguó rén jīnnián xiàtiān yào qù Běijīng cānjiā Àoyùnhuì de huódòng. Àoyùnhuì de kāimù shì shíjiān shì èr líng líng bā nián bāyuè bā rì wǎnshang bā diǎn, dìdiǎn zài Guójiā Tíyùchǎng. Guójiā Tíyùchǎng yě jiào "niǎo cháo". Běijīng Àoyùnhuì de Zhōngwén kǒuhào shì "Tóng yī ge shìjiè, tóng yí ge mèngxiǎng". Yīngwén kǒuhào shì "One World, One Dream".

Vertaling

De Olympische Spelen van 2008 vinden plaats in Beijing. Komende zomer gaan veel buitenlanders naar Beijing om aan de activiteiten van de Olympische Spelen deel te nemen. De opening van de Olympische Spelen is op 8 augustus 2008 om acht uur 's avonds en vindt plaats in het Nationale Stadion. Het Nationale Stadion heet ook wel "het Vogelnest". Het Chinese motto voor de Olympische Spelen in Beijing is "同一个世界,同一个梦想". In het Engels is dat "One World, One Dream".

Nieuwe woorden


foto: van M. E. Nuiten

Woorden in de tekst   

 • 奥运会 Àoyùnhuì: (zn.) de Olympische Spelen
 • 北京 Běijīng: (zn.) Beijing
 • 举办 jǔbàn: (ww.) activiteiten uitvoeren
 • 夏天 xiàtiān: (zn.) zomer
 • 外国人 wàiguó rén: (zn.) buitenlander
 • 参加 cānjiā: (zn.) deelnemen
 • 活动 huódòng: (zn.) activiteit
 • 开幕式 kāimù shì: (bn.) openingsceremonie
 • 时间 shíjiān: (zn.) tijd
 • 国家 guójiā: (zn.) land
 • 体育场 tǐyùchǎng: (zn.) stadion
 • niǎo: (zn.) vogel
 • cháo: (zn.) nest
 • 口号 kǒuhào: (zn.) motto
 • tóng: (bn.) hetzelfde
 • 世界 shìjiè: (zn.) wereld
 • 梦想 mèngxiǎng: (zn.) droom
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT1.21 KB

Grammatica


foto: van M. E. Nuiten

Woordvolgorde bij datums en tijden

Om een datum in het Chinees op te bouwen, werk je van groot naar klein: begin met het grootste tijdswoord en noem dan de kleinere tijdswoorden. De volgorde is dus:
nián "jaar" + yuè "maand" + rì "dag"
Bijvoorbeeld,

 • 二〇〇八年八月八日 èr líng líng bā nián bāyuè bā rì "8 augustus 2008"
 • 一九九七年九月二十日 yī jiǔ jiǔ qī nián jiǔ1yuè èrshí rì "20 september 1997"

De dag van de week komt na de datum. Bijvoorbeeld,

 • 二〇〇八年八月八日星期五 èr líng líng bā nián bāyuè bā rì xīngqīwǔ "vrijdag 8 augustus 2008"

Het dagdeel en het uur komen na de weekdag. Bijvoorbeeld,

 • 二〇〇八年八月八日星期五晚上八点 èr líng líng bā nián bāyuè bā rì xīngqīwǔ wǎnshang bā diǎn "vrijdagavond 8 augustus 2008 om 8 uur"

Zinnen met meerdere werkwoorden

Soms bevat een zin meerdere werkwoorden. Bijvoorbeeld, 很多外国人去北京参加奥运会的活动。 Hěn duō wàiguó rén Běijīng cānjiā Àoyùnhuì de huó dòng. "Veel buitenlanders gaan naar Beijing om deel te nemen aan de Olympische Spelen."

In deze zin is het doel "deelnemen aan de Olympische Spelen". Dit staat op de tweede plaats in de zin. "Naar Beijing gaan" is de manier om dit doel te bereiken; dit deel staat in de zin vóór het doel. De constructie is dus: Onderwerp + (Werkwoord 1 + Object) + (Werkwoord 2 + Object).

Bijvoorbeeld,

 • 我去我朋友家看电影。 Wǒ qù wǒ péngyou jiā kàn diànyǐng. "Ik ga tv kijken bij mijn vriend thuis."
 • 我去中国旅行。 Wǒ qù Zhōngguó lǚxíng. "Ik ga naar China om te reizen."

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: De Olympische Spelen21.1 KB

Tekst 2 - Gepofte kastanjes

Tekst in karakters   

秋天的时候,很多小吃店卖糖炒栗子。糖炒栗子是一种很受欢迎的小吃,尤其是秋栗乡和美栗乡的糖炒栗子。很多人常常去这两家店买栗子,因为他们的糖炒栗子又大又香。糖炒栗子一斤大概十五块钱,一点儿也不贵!

Tekst in Pinyin

Qiūtiān de shíhou, hěn duō xiǎoshī diàn mài táng chǎo lìzi. Táng chǎo lìzi shì yì zhǒng hěn shòu huānyíng de xiǎochī, yóuqí shì Qiū lì xiāng hé Měi lì xiāng de táng chǎo lìzi. Hěn duó rén chángcháng qù zhè liǎng jiā diàn mǎi lìzi, yīnwèi tāmen de lìzi yòu dà yòu xiāng. Táng chǎo lìzi yì jīn dàgài shíwǔ kuài qián, yìdiǎnr yě bú guì!

Vertaling

Tijdens de herfst verkopen veel winkeltjes gepofte kastanjes. Gepofte kastanjes zijn een populaire snack, vooral die van de winkels Qiū lì xiāng en Měi lì xiāng. Veel mensen kopen vaak kastanjes bij deze twee winkels, omdat hun kastanjes groot en lekker zijn. Gepofte kastanjes kosten 15 dollar per kilo: helemaal niet duur!

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst   

 • 秋天 qiūtiān: (zn.) herfst
 • 小吃 xiǎochī: (zn.) snack
 • diàn: (zn.) winkel
 • mài: (ww.) verkopen
 • táng: (zn.) suiker
 • chǎo: (ww.) roeren
 • 栗子 lìzi: (zn.) kastanje
 • 糖炒栗子 táng chǎo lìzi: (zn.) gepofte kastanjes
 • zhǒng: (zn./ mw.) soort
 • 受欢迎 shòu huānyíng: (bn.) populair
 • 尤其 yóuqí: (bw.) vooral
 • 秋栗乡 Qiū lì xiāng:een populaire winkel in Beijing waar gepofte kastanjes worden verkocht
 • 美栗乡 Měi lì xiāng:een populaire winkel in Beijing waar gepofte kastanjes worden verkocht
 • 常常 chángcháng: (bw.) vaak
 • mǎi: (ww.) kopen
 • 因为 yīnwèi: (bw.) omdat
 • yòu: (bw.) en
 • dà: (bn.) groot
 • xiāng: (bn.) iets lekker ruikt
 • jīn: (zn.) kilo
 • 大概 dàgài: (bw.) ongeveer
 • 一点儿也不 yì diǎnr yě bù: (uitdr.): helemaal niet
 • guì: (bn.): duur
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT1.42 KB

Grammatica

又... 又... yòu... yòu... "zowel A als B"

yòu betekent "alweer, ook".

Het zinspatroon 又... 又... yòu... yòu... wordt gebruikt om twee soortgelijke woorden te verbinden: werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, of bijwoorden. Bijvoorbeeld,

 • Werkwoorden: 孩子们又唱又跳,非常快乐! Háizi men yòu chàng yòu tiào, fēicháng kuàilè! "De kinderen zingen en springen. Ze zijn heel vrolijk!"
 • Bijvoeglijke naamwoorden: 他又高又帅,每个女孩子都喜欢他! Tā yòu gāo yòu shuài (knap), měi ge nǚ háizi dōu xǐhuan tā! "Hij is lang en knap. Elk meisje vindt hem leuk!"
 • Bijwoorden: 他吃得又多又快。 Tā chī de yòu duō yòu kuài. "Hij eet veel en snel."

De bedoeling van dit patroon is om aan te geven dat twee dingen tegelijkertijd bestaan. Die twee dingen kunnen ook elkaars tegengestelde zijn! Bijvoorbeeld,

 • 他又哭又笑。Tā yòu kū yòu xiào. "Hij huilt en lacht tegelijkertijd."
 • 他又高兴又难过。Tā yòu gāoxìng yòu nánguò. "Hij is blij en somber tegelijkertijd."

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: Gepofte kastanjes19.62 KB

Conversatie 1 - Een taxi nemen


foto: van M. E. Nuiten

Tekst in karakters   

A: 请问,有出租汽车吗?
B: 有,您去哪儿?
A: 我去天安门广场。去天安门广场多少钱?
B: 大概五十块人民币。
A: 太贵了!可以便宜一点儿吗?四十块怎么样?
B: 好吧!请上车。
A: 谢谢!

Tekst in Pinyin

A: Qǐngwèn, yǒu chūzūqìchē ma?
B: Yǒu. Nín qù nǎr?
A: Wǒ qù Tiān’ānmén guǎngchǎng. Qù Tiān’ānmén guǎngchǎng duōshao qián?
B: Dàgài wǔshí kuài Rénmínbì.
A: Tài guì le! Kěyǐ piányi yìdǎnr ma? Sìshí kuài zěnmeyàng?
B: Hǎo ba! Qǐng shàng chē.
A: Xièxie!

Vertaling

A: Mag ik u iets vragen? Is de taxi beschikbaar?
B: Ja. Waar wilt u naar toe?
A: Ik wil naar Plein van de Hemelse Vrede. Hoeveel kost het om daar naartoe te gaan?
B: Ongeveer 50 Rénmínbì.
A: Dat is te duur! Kan het iets goedkoper? 40?
B: Prima. Stapt u in, alstublieft.
A: Bedankt!

Nieuwe woorden


foto: van M. E. Nuiten

Woorden in de conversatie   

 • 请问 qǐngwèn: (uitdr.) Mag ik vragen...?
 • 出租汽车 chūzūqìchē: (zn.) taxi
 • 哪儿 nǎr: (vr.vnw.) waar
 • 天安门广场 Tiān'ānmén Guǎngchǎng: (zn.) Plein van de Hemelse Vrede
 • 多少 duōshao: (hoofdtelw.) hoeveel
 • qián: (zn.) geld
 • 多少钱 duōshao qián: (uitdr.) hoeveel kost ...?
 • 大概 dàgài: (bw.) ongeveer
 • 人民币 Rénmínbì: (zn.) Chinees geld
 • guì: (bn.) duur
 • 便宜 piányi: (bn.) goedkoop
 • 怎么样 zěnmeyàng: (bw.) hoe
 • 上车 shàngchē: (ww.) instappen

Plaatsen in Beijing   

AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT1.13 KB

Grammatica

Chinees geld

De naam van het Chinese geld is 人民币 Rénmínbì. Er zijn drie soorten Rénmínbì: kuài "dollar", máo "dubbeltje", en fēn "cent".
Bijvoorbeeld,

 • 一块 yí kuài "een dollar"
 • 三毛 sān máo "dertig cent"
 • 五分 wǔ fēn "vijf cent"

Als een hoeveelheid geld precies is afgerond op de hele dollar, dan wordt qián "geld" aan het eind toegevoegd:

 • 一块钱 yí kuài qián "een dollar"
 • 两块钱 liǎng kuài qián "twee dollar"
 • 三块钱 sān kuài qián "drie dollar"

Voor vijftig cent wordt vaak bàn "de helft" gebruikt in plaats van 五十分 wǔshí fēn "vijftig cent".
Bijvoorbeeld,

 • 一块半 yí kuài bàn "een dollar en vijftig cent"
 • 十块半 shí kuài bàn "tien dollar en vijftig cent"

Als verschillende eenheden van geld samen worden gebruikt, dan is de laatste eenheid optioneel.
Bijvoorbeeld,

 • 一块三 yí kuài sān "een dollar dertig" / "een dollar en dertig cent"
 • 十块四 shí kuài sì "tien dollar veertig" / "een dollar en veertig cent"

Als er een eenheid ontbreekt, dan voeg je líng "nul" toe. De laatste eenheid is in dat geval verplicht.

Bijvoorbeeld,

 • 一块〇三分 yí kuài líng sān fēn"een dollar en drie cent"
 • 十块〇四分 shí kuài líng sì fēn "tien dollar en vier cent"

Let op! Als je een geldbedrag noemt, moet je het getal èr "twee" naar liǎng veranderen, omdat kuài "dollar", máo "dubbeltje" en fēn "cent" ook maatwoorden zijn.
Bijvoorbeeld,

 • 两块 liǎng kuài "twee dollar"
 • 两块两毛 liǎng kuài liǎng máo "twee dollar en twentig cents"
 • 两块两毛两分 liǎng kuài liǎng máo liǎng fēn "twee dollar en tweeentwentig cents"

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: Een taxi nemen19.69 KB