Klankleer

Op deze site van het Confucius Instituut kun je ook oefenen.

Medeklinkers 声母 shēngmǔ   

Klinkers 韵母 yùnmǔ   

Tonen

Vier tonen in het Mandarijn Chinees

Chinees is een toontaal met vier basistonen:

 • 阴平 yīnpíng / 一声 yīshēng "de eerste toon",
 • 阳平 yángpíng / 二声 èrshēng "de tweede toon" ,
 • 上声 shǎng shēng / 三声 sānshēng "de derde toon",
 • 去声 qù shēng / 四声 sìshēng "de vierde toon".

Toonhoogtes

Er zijn vijf toonhoogtes: laag (1), halflaag (2), midden (3), halfhoog (4), en hoog (5).
Gebruikmakend van deze vijf toonhoogtes, kun je de vier tonen als volgt opschrijven:

 • De eerste toon: 55 (een aangehouden hoge toon)
 • De tweede toon: 35 (stijgend van midden naar hoog)
 • De derde toon: 214 (het langste toonverloop: van halflaag naar laag en dan omhoog naar halfhoog. Tip: beweeg in het begin, als je deze toon oefent, je hoofd mee met het toonverloop)
 • De vierde toon: 51 (snel van hoog naar laag)

Toontekens

Toontekens worden gebruikt om de tonen in het Pinyin weer te geven. Ze worden geplaatst boven een hoofdklinker. Lettergrepen met verschillende tonen hebben verschillende betekenissen. Bijvoorbeeld:

 • De eerste toon: dā "nemen"   
 • De tweede toon: dá "beantwoorden"   
 • De derde toon: dǎ "slaan"   
 • De vierde toon: dà "groot"   

Onderscheiden van tonen 1

Luister en kies de juiste toon.

 •    ā-á-ǎ-à [ antwoord ] á
 •    nī-ní-nǐ-nì [ antwoord ]
 •    hāo-háo-hǎo-hào [ antwoord ] hào
 •    lī-lí-lǐ-lì[ antwoord ]
 •    bō-bó-bǒ-bò [ antwoord ]
 •    līn-lín-lǐn-lìn [ antwoord ] lín
 •    nā-ná-nǎ-nà [ antwoord ]
 •    lū-lú-lǔ-lù [ antwoord ]
 •    yū-yú-yǔ-yù [ antwoord ]
 •    yē-yé-yě-yè [ antwoord ]
 •    nā-ná-nǎ-nà [ antwoord ]
 •    pēng-péng-pěng-pèng [ antwoord ] pēng
 •    yōu-yóu-yǒu-yòu [ antwoord ] yóu
 •    bū-bú-bǔ-bù [ antwoord ]
 •    gē-gé-gě-gè [ antwoord ]
 •    dī-dí-dǐ-dì [ antwoord ]
 •    fēi-féi-fěi-fèi [ antwoord ] fèi
 •    chā-chá-chǎ-chà [ antwoord ] chà
 •    zhē-zhé-zhě-zhè [ antwoord ] zhě
 •    shī-shí-shǐ-shì [ antwoord ] shí

Onderscheiden van tonen 2

Luister en kies de juiste toon.

 •    lāo-láo-lǎo-lào [ antwoord ] lǎo
 •    chēn-chén-chěn-chèn [ antwoord ] chén
 •    yī-yí-yǐ-yì [ antwoord ]
 •    shēng-shéng-shěng-shèng [ antwoord ] shěng
 •    guō-guó-guǒ-guò [ antwoord ] guó
 •    jī-jí-jǐ-jì [ antwoord ]
 •    qīng-qíng-qǐng-qìng [ antwoord ] qǐng
 •    xīng-xíng-xǐng-xìng [ antwoord ] xíng
 •    xiān-xián-xiǎn-xiàn [ antwoord ] xiàn
 •    qiāo-qiáo-qiǎo-qiào [ antwoord ] qiào
 •    xiāo-xiáo-xiǎo-xiào [ antwoord ] xiāo
 •    xuē-xué-xuě-xuè [ antwoord ] xuě
 •    juē-jué-juě-juè [ antwoord ] jué
 •    quē-qué-quě-què [ antwoord ] qué
 •    juān-juán-juǎn-juàn [ antwoord ] juān
 •    jiā-jiá-jiǎ-jià [ antwoord ] jiá
 •    qiā-qiá-qiǎ-qià [ antwoord ] qiā
 •    quān-quán-quǎn-quàn [ antwoord ] quán
 •    xuān-xuán-xuǎn-xuàn [ antwoord ] xuàn
 •    jiāo-jiáo-jiǎo-jiào [ antwoord ] jiáo

Onderscheiden van tonen 3

Luister en kies de juiste toon.

 •    zhā-zhá-zhǎ-zhà[ antwoord ] zhà
 •    chā-chá-chǎ-chà[ antwoord ] chá
 •    shā-shá-shǎ-shà[ antwoord ] shǎ
 •    chē-ché-chě-chè[ antwoord ] chē
 •    chī-chí-chǐ-chì[ antwoord ] chì
 •    zhī-zhí-zhǐ-zhì[ antwoord ] zhǐ
 •    zhāi-zhái-zhǎi-zhài[ antwoord ] zhāi
 •    zhāo-zháo-zhǎo-zhào[ antwoord ] zhǎo
 •    shāo-sháo-shǎo-shào[ antwoord ] shào
 •    rāo-ráo-rǎo-rào[ antwoord ] ráo
 •    zhōu-zhóu-zhǒu-zhòu[ antwoord ] zhōu
 •    chōu-chóu-chǒu-chòu[ antwoord ] chòu
 •    shōu-shóu-shǒu-shòu[ antwoord ] shòu
 •    zhān-zhán-zhǎn-zhàn[ antwoord ] zhǎn
 •    chān-chán-chǎn-chàn[ antwoord ] chān
 •    shān-shán-shǎn-shàn[ antwoord ] shǎn
 •    zhāng-zháng-zhǎng-zhàng[ antwoord ] zhāng
 •    chāng-cháng-chǎng-chàng[ antwoord ] cháng
 •    shāng-sháng-shǎng-shàng[ antwoord ] shǎng
 •    rāng-ráng-rǎng-ràng[ antwoord ] ràng

Pinyintranscriptie

In de Pinyintranscriptie zijn er een aantal regels om samengestelde klanken op te schrijven:

 • Als klinkers i en ou worden samengesteld met een medeklinker, dan schrijf je ze op als iu.
  Bijvoorbeeld,
  diou--> diu, tiou--> tiu, niou--> niu, liou--> liu, jiou--> jiu, qiou--> qiu, xiou--> xiu   
 • Als klinkers u en ei worden samengesteld met een medeklinker, dan schrijf je ze op als ui.
  Bijvoorbeeld,
  duei--> dui, tuei--> tui, zuei--> zui, cuei--> cui, suei--> sui, zhuei--> zhui, chuei--> chui, shuei--> shui, ruei--> rui, guei--> gui, kuei--> kui, huei--> hui   
 • Als klinkers u en en worden samengesteld met een medeklinker, dan schrijf je ze op als un.
  Bijvoorbeeld,
  duen--> dun, tuen--> tun, luen--> lun, zuen--> zun, cuen--> cun, suen--> sun, zhuen--> zhun, chuen--> chun, shuen--> shun, ruen--> run, guen--> gun, huen--> hun, kuen--> kun   
 • Als j, q, x worden samengesteld met ü, dan hoef je geen trema op de u te zetten omdat j, q, x nooit worden samengesteld met klinker u. ü is dan de enige mogelijkheid.
  Bijvoorbeeld,
  ju, qu, xu, jun, qun, xun, juan, quan, xuan   
 • l en n kunnen samengesteld worden met zowel ü als u. Dan is het wel nodig om punten bovenop de klinker te zetten om het onderscheid te maken.
  Bijvoorbeeld,
  lu, nu
  lü, nü,
  lue, nue   
 • Als i, u, ü een opzichzelfstaande lettergreep vormen, dan schrijf je ze op als yi, wu, yu
  i--> yi, u--> wu, ü--> yu   
 • Als i aan het begin van een lettergreep staat, dan verandert i naar y.
  Bijvoorbeeld,
  Iou (iu)--> you, ian--> yan, iang--> yang, in--> yin, ing --> ying, iong --> yong   
 • Als u aan het begin van een lettergreep staat, dan verandert u naar w.
  Bijvoorbeeld,
  ua--> wa, uo--> wo, uai--> wai, uei (ui)--> wei, uan --> wan, uang--> wang, ueng--> weng   
 • Als ü aan het begin van een lettergreep staat, dan verandert ü naar yu.
  Bijvoorbeeld,
  üe--> yue, üan--> yuan, ün--> yun   

Toon-sandhi

In het Chinees kan de toon van een lettergreep beïnvloed worden door de toon van de lettergreep daarna. Dit verschijnsel heet toon-sandhi.

In dit hoofdstuk leg ik uit welke regels voor toon-sandhi er zijn. Ik gebruik daarbij cijfers om het toonverloop van een lettergreep aan te duiden. Bijvoorbeeld: 14 betekent "van laag naar halfhoog" en 214 betekent "van halflaag naar laag naar halfhoog".

Regel 1

Als er meerdere lettergrepen met de derde toon achter elkaar staan, wordt alleen de laatste lettergreep met de derde toon uitgesproken. De voorafgaande derde tonen worden dan uitgesproken als een soort tweede toon. Deze toon heeft een toonverloop van 14 en is anders dan de normale tweede toon, die als 35 wordt uitgesproken.

Bijvoorbeeld:

 • twee derde tonen: 214+214 --> 14+214
 • drie derde tonen: 214+214+214 --> 14+14+214 of 214+14+214

Oefeningen met twee derde tonen   

 • 你好 nǐ hǎo
 • 好久 hǎojiǔ
 • 有理 yǒu lǐ
 • 买米 mǎimǐ
 • 美女 měinǚ
 • 请你 qǐng nǐ
 • 可以 kěyǐ
 • 反转 fǎnzhuǎn
 • 永远 yǒngyuǎn
 • 榜首 bǎngshǒu
 • 语法 yǔfǎ
 • 孔子 Kǒngzǐ
 • 想法 xiǎngfǎ
 • 总理 zǒnglǐ

Oefeningen met drie derde tonen   

 • 我很好 wǒ hěn hǎo (14+14+214)
 • 你请我 nǐ qǐng wǒ (14+14+214)
 • 很有礼 hěn yǒu lǐ (14+14+214)
 • 你有纸 nǐ yǒu zhǐ (14+14+214)
 • 打给我 dǎ gěi wǒ (14+14+214)
 • 买水饺 mǎi shuǐjiǎo (214+14+214)
 • 小老鼠 xiǎo lǎoshǔ (214+14+214)
 • 好小姐 hǎo xiǎojiě (214+14+214)
 • 李老板 Lǐ lǎobǎn (214+14+214)

Regel 2

Als een eerste, tweede, vierde of neutrale toon volgt op een derde toon, verandert de toonhoogte van de derde toon van 214 naar 211. Dus het laatste deel van de normale derde toon verdwijnt: de toon gaat aan het eind niet meer omhoog.

Bijvoorbeeld:

 • de derde toon met de eerste toon: 214+55 --> 211+55
 • de derde toon met de tweede toon: 214+34 --> 211+35
 • de derde toon met de vierde toon: 214+51 --> 211+51

Oefeningen: de derde toon met de eerste toon   

 • 好书 hǎo shū
 • 小说 xiǎoshuō
 • 紧张 jǐnzhāng
 • 女生 nǚshēng
 • 老师 lǎoshī
 • 买单 mǎidān
 • 每天 měitiān
 • 冷清 lěngqīng

Oefeningen: de derde toon met de tweede toon   

 • 找钱 zhǎoqián
 • 每人 měi rén
 • 有钱 yǒuqián
 • 买鱼 mǎiyú
 • 扫除 sǎochú
 • 整齐 zhěngqí
 • 谎言 huǎngyán
 • 两年 liǎngnián

Oefeningen: de derde toon met de vierde toon   

 • 好看 hǎokàn
 • 想念 xiǎngniàn
 • 买布 mǎi bù
 • 请进 qǐng jìn
 • 可笑 kěxiào
 • 写信 xiěxìn
 • 买卖 mǎimài
 • 有用 yǒuyòng

Oefeningen: de derde toon met de neutrale toon   

 • 好吧 hǎo ba
 • 写了 xiě le

Medeklinkercontrasten

Sommige Chinese lettergrepen lijken veel op elkaar. Op deze pagina heb ik er een aantal, beginnend met een medeklinker, naast elkaar gezet.

b-p   

 • bō-pō
 • bā-pā
 • bái-pái
 • bèi-pèi
 • bǎo-pǎo
 • bāng-pāng
 • bèng-pèng
 • bǐ-pǐ
 • biē-piē

d-t   

 • dā-tā
 • dài-tài
 • dǎo-tǎo
 • dān-tān
 • dǐ-tǐ
 • diē-tiē
 • diū-tiū
 • dīng-tīng
 • duì-tuì
 • dùn-tùn

g-k   

 • gā-kā
 • gāi-kāi
 • gāo-kāo
 • gǒu-kǒu
 • gāng-kāng
 • guō-kuō
 • guì-kuì
 • gǔn-kǔn

n-l   

 • nā-lā
 • nāi-lāi
 • nǎo-lǎo
 • náng-láng
 • néng-léng
 • niú-liú
 • niáng-liáng
 • nuò-luò

j-q   

 • jiā-qiā
 • jiě-qiě
 • jiào-qiào
 • jiǔ-qiǔ
 • jiān-qiān
 • jiàng-qiāng
 • jīn-qīn
 • jǐng-qǐng
 • jiōng-qiōng
 • jǔ-qǔ
 • jué-qué
 • juàn-quàn
 • jūn-qūn

j-x   

 • jiā-xiā
 • jiě-xiě
 • jiào-xiào
 • jiū-xiū
 • jiān-xiān
 • jiàng-xiàng
 • jīn-xīn
 • jǐng-xǐng
 • jiōng-xiōng
 • jǔ-xǔ
 • jué-xué
 • juàn-xuàn
 • jūn-xūn

q-x   

 • qiā-xiā
 • qiě-xiě
 • qiāo-xiāo
 • qiǔ-xiǔ
 • qiàn-xiàn
 • qiǎng-xiǎng
 • qīn-xīn
 • qǐng-xǐng
 • qióng-xióng
 • qù-xù
 • quē-xuē
 • quān-xuān
 • qún-xún

c-s   

 • cā-sā
 • cāi-sāi
 • cǎo-sǎo
 • cān-sān
 • cāng-sāng
 • cēng-sēng
 • cōng-sōng
 • cuì-suì
 • cūn-sūn

z-c   

 • za-cā
 • zāi-cāi
 • zǎo-cǎo
 • zāng-cāng
 • zēn-cēn
 • zòng-còng
 • zuò-cuò

ch-c   

 • chā-cān
 • chāi-cāi
 • chǎo-cǎo
 • chān-cān
 • chāng-cāng
 • chéng-céng
 • chōng-cōng
 • chuì-cuì
 • chūn-cūn

sh-s   

 • shǎ-sā
 • shài-sān
 • shāo-sāo
 • shān-sān
 • shǎng-sāng
 • shēn-sēn
 • shū-sū
 • shuò-suò
 • shuì-suì
 • shūn-sūn

zh-ch   

 • zhā-chā
 • zhāi-chāi
 • zhǎo-chǎo
 • zhān-chān
 • zhàng-chàng
 • zhēn-chēn
 • zhōng-chōng
 • zhǔ-chǔ
 • zhuō-chuō
 • zhuī-chuī
 • zhūn-chūn
 • zhuāng-chuāng

zh-sh   

 • zhā-shā
 • zhāi-shāi
 • zhǎo-shǎo
 • zhān-shān
 • zhàng-shàng
 • zhēn-shēn
 • zhū-shū
 • zhuō-shuō
 • zhuī-shuī
 • zhūn-shūn
 • zhuāng-shuāng

zh-z   

 • zhā-zā
 • zhài-zài
 • zhǎo-zǎo
 • zhān-zān
 • zhàng-zàng
 • zhēn-zēn
 • zhōng-zōng
 • zhū-zū
 • zhuō-zuō
 • zhuì-zuì
 • zhūn-zūn

Klinkercontrasten

Van sommige lettergrepen lijken de eindklinkers op elkaar. Hieronder kun je luisteren naar een aantal contrasten.

a-an   

 • bā-bān
 • pā-pān
 • mà-màn
 • fá-fán
 • dā-dān
 • tǎ-tǎn
 • ná-nán
 • lā-lān

a-ang   

 • bā-bāng
 • pà-pàng
 • má-máng
 • fǎ-fǎng
 • dā-dāng
 • tā-tāng
 • ná-náng
 • là-làng

ai-ei   

 • bái-béi
 • pái-péi
 • mǎi-měi
 • dǎi-děi
 • nǎi-něi
 • lài-lèi
 • zhài-zhèi
 • shāi-shēi

an-ang   

 • bān-bāng
 • pàn-pàng
 • mán-máng
 • fán-fáng
 • dān-dāng
 • tān-tāng
 • nán-náng
 • lán-láng
 • zān-zāng
 • càn-càng
 • sān-sāng
 • zhān-zhāng
 • chān-chāng
 • shàn-shàng
 • rán-ráng

ia-ie   

 • yǎ-yě
 • diā-diē
 • liā-liē
 • jiǎ-jiě
 • qiā-qiē
 • xià-xiè

ia-iu   

 • yǎ-yǒu
 • diā-diū
 • liā-liū
 • jiǎ-jiǔ
 • qiā-qiū
 • xiā-xiū

ian-iang   

 • yán-yáng
 • nián-niáng
 • liǎn-liǎng
 • jiàn-jiàng
 • qián-qiáng
 • xián-xiáng

ong-uo   

 • dōng-duō
 • tòng-tuò
 • nóng-nuó
 • lóng-luó
 • gǒng-guǒ
 • kōng-kuō
 • hóng-huó
 • zǒng-zuǒ
 • cóng-cuó
 • sōng-suō
 • zhōng-zhuō
 • chōng-chuō
 • róng-ruó

o-ou   

 • pó-póu
 • mò-mòu
 • fó-fóu

uan-uang   

 • guǎn-guǎng
 • kuān-kuāng
 • huán-huáng
 • zhuān-zhuāng
 • chuān-chuāng
 • shuān-shuāng

u-ua   

 • gǔ-guǎ
 • kū-kuā
 • hú-huá
 • zhǔ-zhuǎ
 • chū-chuā
 • shǔ-shuǎ
 • rù-ruà

Tooncontrasten

De eerste v.s. de tweede toon   

 • bāo-báo
 • pāo-páo
 • pēn-pén
 • mēn-mén
 • nīn-nín
 • nāo-náo
 • liē-lié
 • līn-lín
 • luō-luó
 • huō-huó

De tweede v.s. de derde toon   

 • báo-bǎo
 • páo-pǎo
 • guó-guǒ
 • huó-huǒ
 • góu-gǒu
 • hóu-hǒu
 • tiáo-tiǎo
 • liáo-liǎo
 • niú-niǔ
 • miáo-miǎo

De eerste v.s. de vierde toon   

 • tōu-tòu
 • tuō-tuò
 • hōu-hòu
 • tiāo-tiào
 • kāng-kàng
 • bāng-bàng
 • pāng-pàng
 • dāng-dàng
 • tāng-tàng
 • liū-liù

Vier tonen   

 • zhē-zhé-zhě-zhè   
 • chā-chá-chǎ-chà   
 • shī-shí-shǐ-shì   
 • rāo-ráo-rǎo-rào   
 • zhāi-zhái-zhǎi-zhài   
 • chēn-chén-chěn-chèn   
 • shēng-shéng-shěng-shèng   
 • jī-jí-jǐ-jì   
 • qī-qí-qǐ-qì   
 • xī-xí-xǐ-xì   
 • jū-jú-jǔ-jù   
 • qū-qú-qǔ-qù   
 • xū-xú-xǔ-xù   
 • jiā-jiá-jiǎ-jià   
 • qiē-qié-qiě-qiè   
 • xuē-xué-xuě-xuè   
 • jiān-jián-jiǎn-jiàn   
 • qiān-qián-qiǎn-qiàn   
 • xiān-xián-xiǎn-xiàn   
 • yū-yú-yǔ-yù   
 • yān-yán-yǎn-yàn   
 • yuān-yuán-yuǎn-yuàn